Utbildning- och ledarutveckling

Uppgiften är att utveckla klubbens verksamhet, med stöd av de möjligheter SISU Idrottsutbildarna Väst erbjuder, med utbildning inom alla kommittéers verksamhets-områden, samt ledarutveckling på alla nivåer inom klubbverksamheten, samt därigenom bidra till ledarförsörjning på kort och lång sikt.

Verksamhetsplan  

Utbildningsansvarig tillsammans med styrelsen, utarbetade en plan för Idrottslyft, utbildning och ledarutveckling redan inför 2012. Arbetet har pågått sedan dess med större och mindre framgång vad beträffar framförallt unga ledare.

Ledare definieras här som både aktivitetsledare, organisationsledare i styrelse och kommittéer och specialist i funktioner som t ex banläggare och kartritare. Representanter för dessa kategorier deltar i utbildningar organiserade av SOFT, VIF
m fl.

Nybörjarkurser för både barn och vuxna är ett sätt att fånga upp dem, som blivit intresserade av orientering. Inom ramen för breddkommitténs arbete kommer nybörjarkurs för vuxna att hållas under våren och hösten. Breddkommittén har också ansvar för att på olika sätt intressera deltagare i nybörjarkurserna att fortsätta med orientering.

I barn- och ungdomskommittén kommer nybörjarkurser för barn att arrangeras under året - Modell Skattjakten. Riktade utbildningar för olika åldersgrupper arrangeras inom kommittén.

Genom att klubben deltar i planeringen av större arrangemang, t.ex. 10Mila,  deltar några medlemmar i utbildningar i samband med dessa arbeten.

Målsättningen för SISU lärgrupper är att ligga på nivån ca 1 300 lärtimmar.

Kontaktperson

Rolf Eckermark
Åstranden 20, 424 55 Angered
Tel. 0708-808221

 

Utvecklingsfonden

Medlemmarna i klubben bör utnyttja de möjligheter som finns att på olika sätt stödja ungdomar, juniorer och yngre seniorer, samt deras ledare och tränare. Fonden utgör en resurs att stimulera framförallt individuella satsningar, som inte ges möjlighet inom ramen för ordinarie budget. Det finns även möjlighet inom fondens ändamål att göra gruppvisa satsningar på kvalitetsläger o dyl, med både träning och utbildning.

Medlemmarna kommer att uppmärksammas på möjligheten att hedra vänner och bekanta i samband med olika händelser. Möjligheter till donationer finns.

Överskottet från WMOC har givit fonden ett bra ekonomiskt tillskott. Då vi har många lovande unga löpare i klubben kommer dessa medel att ge dem möjligheter att delta i internationella tävlingar och träningsläger.

Kontaktperson

Elsi-Brith Jodal
Johannebergsvägen 15, 448 35 Floda
Tel. 0302-30454, 0703-337283

ATM - 121244 -