Utformad 2014-02-17 (delvis reviderat september 2018 och december 2019)

ARBETS- OCH ANSVARFÖRDELNING SAMT KOMMITTÉANVISNINGAR

Vi vill åstadkomma en tydlig arbetsfördelning inom klubben som klargör ansvarsområden mellan styrelse, kommittéer och övriga uppdrag. Anvisningarna ska inte ses som en begränsning utan som ett stöd för respektive kommitté och förtroendevald.

STYRELSEN
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör och vice kassör.
Inom styrelsen fördelas övriga arbetsuppgifter.

Uppgift. Att på uppdrag av årsmötet leda, driva och utveckla klubben utifrån fastställd verksamhetsplan och budget

Ansvar
o Klubbens övergripande ekonomi
o Budgetuppföljning sker vid varje styrelsemöte
o Stödja och följa upp kommittéernas verksamhet
o Uppföljning av verksamhetsplan och ekonomi inkl. kommittéerna. Svara för kontakter utåt med tex  GOF,   GOF Arrangemang,      SOFT och VSIF
o Upprätta verksamhetsberättelse och årsredovisning inför årsmötet
o Upprätta verksamhetsplan och budget inför årsmötet.
o Ansöka om lokala aktivitetsbidrag och lokalbidrag med underlag från kommittéerna
o Ansöka om Bingotillstånd, samt företräda klubbens intressen i Lotteriföreningen.
o Anordna öppna medlemsmöten för att engagera medlemmarna i det löpande arbetet i klubben.
   Dessa möten kan också vara rådgivande inför beslut i styrelse eller kommittébeslut.
o Utse en person som informerar om styrelsens verksamhet på hemsidan om aktiviteter som styrelsen ansvarar för
o Hålla medlemsmatrikeln aktuell på hemsidans intranät
o Hålla hemsidan aktuell inom styrelsens ansvarsområden. Lägga ut protokoll och annat material som
   kan bidra till medlemmarnas insyn i styrelsens arbete på intranätet.
o Hålla kommittéanvisningarna uppdaterade.
o Utse en representant till utbildningsgruppen för att utveckla och samordna utbildningsinsatser
   inom klubben tillsammans med SISU Idrottsutbildarna Väst
o Hålla god framförhållning inför ev. avgångar och lobba för nya ledamöter.
o Samarbeta med valberedningen för bemanning av styrelse och kommittéer inför årsmöten.

Avsätta minst 45 minuter vid varje styrelsemöte för utvecklingsfrågor/utbildning, som redovisas som lärgrupp

REVISORER
Årsmötet har valt två ordinarie revisorer och en ersättare.

Uppgift. Att på uppdrag av årsmötet granska skötseln av klubbens verksamhet och ekonomi

Ansvar
o Hålla sig underrättade om verksamheten i klubben
o Årligen granska räkenskaperna och skötseln av klubbens verksamhet
o Att förelägga en revisionsberättelse till årsmötet

VALBEREDNING
Årsmötet väljer en valberedning som består av tre-fyra ledamöter.

Uppgift. Engagera medlemmarna i klubbens arbete i styrelse och kommittéer

Ansvar
o Hålla sig informerade om behov av förtroendevalda.
o Kalla styrelse och kommittéer till ett förberedande valberedningsnöte i oktober.
o Samarbeta med styrelsen.
o Att till årsmötet presentera förslag till ledamöter i styrelse, revisorer samt kommittéer.


KOMMITTÉERNA
Varje kommitté upprättar en verksamhetsplan och ett förslag till budget för sitt ansvarsområde inför årsmötet. I slutet av verksamhetsåret görs en verksamhetsberättelse, som ingår i klubbens gemensamma verksamhetsberättelse. Därutöver skall en utbildningsplan tas fram, som ingår i en klubbgemensam utbildningsplan.

Klubbens mål är att alla träningar, så långt som det är möjligt, ska kunna utnyttjas av alla klubbmedlemmar och att därför alla träningar samordnas. För samordningen ansvarar en samordningsgrupp med representanter från junior-senior-, bredd-, ungdoms- och veterankommittéerna.
Kommittéerna har också ansvar för att information om kommitténs verksamhet publiceras på klubbens hemsida.
Kommittéerna arbetar självständigt. Under året gör styrelsen en uppföljning av budget och verksamhet tillsammans med representanter för/hela kommittén.
Alla kommittéer skall utse en representant till utbildningsgruppen, för att utveckla och samordna utbildningsinsatser inom klubben tillsammans med SISU Idrottsutbildarna Väst.
Respektive kommitté har ansvaret för att dess uppgifter utförs i rätt tid och på ett bra sätt, samt
inom fastställda budgetramar.

Tänk på att:
• Hålla koll på när på året aktiviteterna i fråga brukar genomföras
• I god tid utse den eller de personer som ska se till att aktiviteten genomförs
• Meddela styrelsen och övriga klubbmedlemmar när, var, hur och med vilka förutsättningar aktiviteter genomförs
• Göra mötesanteckningar och vidarebefordra till styrelsen, samt lägga ut dem på hemsidans intranät
• Samarbeta med andra berörda kommittéer
• Hålla god framförhållning inför ev. avgångar och lobba för nya ledamöter.

Om det är oklart vad något ansvarsområde innebär – fråga någon i styrelsen. Det är alltid fritt fram för nya friska idéer och aktiviteter.
Klubben deltar i ett stort antal stafetter/budkavlar under året. Många är involverade i planering av dessa. Oftast medför de ekonomiska åtaganden för deltagarna. Särskilda anvisningar finns därför i bilaga 1.

Barn och ungdomskommittén

Uppgift. Skapa möjligheter för nyrekrytering och utveckling av barn och ungdomar inom orienteringssporten.

Ansvarsområde
• Anordna OL-skola för nybörjare
• Anordna utbildning och träning för barn och ungdomar (6 tom 15 år+), men även erbjuda juniorer att delta i aktyiviteterna 15+.
• Arrangera gemensamma träffar och läger
• Planera in viktiga tävlingar och samordna med junior-seniorkommittén/alt. övriga kommittéer
• Utse representant i samordningsgruppen för klubbens träningar
• Utse UK för ungdomsstafetter och UK-representant till blandade stafetter där ungdomar ingår
• Ansvara för praktiska arrangemang såsom resa, logi och mat vid viktiga tävlingar och stafetter, för vilka   
   ungdomskommittén satts som ansvarig
• Påverka ungdomar att tävla och stödja dem i deras tävlingsutövande
• Engagera ungdomarnas föräldrar till att delta i nybörjarkurser för vuxna, som anordnas av breddkommittén.
• Ha kontinuerlig kontakt med GOF’s ungdomskommitté
• Ansvara för underlag till ansökan om aktivitetsbidrag för kommitténs aktiviteter
• Utse ansvarig för att informera om kommitténs verksamhet på hemsidan, samt övrig information på annat sätt när det bedöms   lämpligt
• Verka för att ledarna får tränarutbildning genom kurser, samt genom klubbens tränarakademi
• Hålla god framförhållning inför ev. avgångar och lobba för nya ledamöter

Kommittén ska vid sina möten avsätta minst 45 minuter för utvecklingsfrågor/utbildning, som redovisas som lärgrupp

I barn- och ungdomsaktiviteterna skall teori- och utbildningsinslag förekomma regelbundet, vilka redovisas som lärgrupp.

Tränings- och elitkommittén

Uppgift. Anordna gemensamma klubbträningar, samt träningen för HD 17-35-gruppen (även äldre kan delta)
Skapa möjligheter för elitsatsande klubbmedlemmar till goda resultat individuellt och i stafett.

Ansvarsområde
• Att i samråd med elitlöparna sätta upp mål och strategier för elitverksamheten
• Föreslå ersättningsprinciper för elitgruppen
• Planera in viktiga tävlingar
• Göra gemensamt och individuella träningsprogram
• Ha kontakt med löparna och tillvarata deras intressen
• Kontinuerligt och vid årets slut följa upp och utvärdera elitverksamheten
• Arrangera elitträffar med resultatuppföljning
• Coacha elitlag
• Utse UK för elitbudkavlar och UK-representant till blandade budkavlar där elitlöpare ingår
• Ansvara för praktiska arrangemang såsom resa, logi och mat vid viktiga tävlingar och budkavlar, för vilka elitkommittén      satts som ansvarig
• Samordna träningsaktiviteter för DH 17-35 gentemot GOF och andra klubbar tillsammans med bla   breddkommittén
• Ha kontinuerlig kontakt med GOF’s elitkommitté
• Ha kontinuerlig kontakt med GOF’s juniorkommitté
• Ha kontakt med barn- och ungdomskommittén för samordning av aktiviteter och stöd till ungdomar i övergången    mellan ungdoms- och junioråldrarna
• Ansvara för bokföring av aktiviteter för aktivitetsstöd (LOK gäller upp till 26 år)
• Utarbeta träningspaket
• Informera på hemsidan samt på annat sätt när det bedöms lämpligt
• Hålla god framförhållning inför ev. avgångar och lobba för nya ledamöter

Kommittén ska vid sina möten avsätta minst 45 minuter för utvecklingsfrågor/utbildning, som redovisas som lärgrupp

Junior-seniorkommittén, inkl. elitverksamheten

Uppgift. Anordna gemensamma klubbträningar, samt träning för junior-senior-gruppen, tillsammans med samordningsgruppen för klubbens träningar.
Skapa möjligheter för elitsatsande klubbmedlemmar till goda resultat individuellt och i stafett genom att stötta löparnas individuella utveckling alltefter deras olika målsättningar.

Ansvarsområde

• Att i samråd med elitlöparna sätta upp mål och strategier för elitverksamheten
• Föreslå ersättningsprinciper för elitgruppen
• Planera in viktiga tävlingar
• Följa upp och stödja klubbens tränare i hens arbete
• Göra gemensamt och individuella träningsprogram
• Erbjuda mentorer till de löpare som önskar det
• Ha kontakt med löparna och tillvarata deras intressen
• Kontinuerligt och vid årets slut följa upp och utvärdera elitverksamheten
• Arrangera elitträffar med resultatuppföljning
• Coacha elitlag
• Utse UK för elitstafetter och UK-representant till blandade stafetter där elitlöpare ingår
• Ansvara för praktiska arrangemang såsom resa, logi och mat vid viktiga tävlingar och stafetter, för
   vilka elitkommittén satts som ansvarig
• Utse en representant i samordningsgruppen för klubbens träningar
• Samordna träningsaktiviteter för juniorer och seniorer gentemot GOF och andra klubbar
   tillsammans med bla breddkommittén
• Ha kontinuerlig kontakt med GOF’s elitkommitté
• Ha kontinuerlig kontakt med GOF’s juniorkommitté
• Ha kontakt med barn- och ungdomskommittén för samordning av aktiviteter och stöd till ungdomar
   i övergången mellan ungdoms- och junioråldrarna
• Ansvara för bokföring av aktiviteter för aktivitetsstöd (LOK gäller upp till 25 år)
• Utarbeta träningspaket
• Ansvara för information på hemsidan om kommitténs verksamhet, samt i övrigt på annat sätt när
  det bedöms lämpligt
• Arbeta för rekrytering av nya löpare till klubben och kommitténs verksamhet
• Verka för att mentorer, uppföljare och ledare får tränarutbildning, bla genom klubbens
  tränarakademi
• Hålla god framförhållning inför ev. avgångar och lobba för nya ledamöter

Kommittén ska vid sina möten avsätta minst 45 minuter för utvecklingsfrågor/utbildning, som redovisas som  lärgrupp

Juniorgruppen

Uppgift. Att verka för att behålla löpare i övergångarna ungdom till junior, samt junior till senior. Detta görs genom att särskilt stimulera Junior+ -löpare att delta aktivt på de träningar, sociala aktiviteter, läger och tävlingar som junior-seniorkommittén genomför, samt i övrigt stötta junior-seniorkommitténs arbete med juniorerna.

Ansvarsområde
• Juniorledarna ansvarar för att stimulera Junior+-löpare att delta aktivt i klubbens verksamhet
   Detta kan vara som löpare, ledare eller vid olika arrangemang
• Juniorledare ska varje år samordna med ungdomskommittén hur de nya 17-åringarna bäst kan komma med i   
   junior/seniorverksamheten och samtidigt vara med i 15+verksamheten.
   Juniorledarna ansvarar för introduktionen av nya 17-åringar och andra nya juniorer till klubben
• Ansvara tillsammans med ansvarig i junior-seniorkommittén för att varje junior som vill ha en mentor får en engagerad sådan     tilldelad
• Junioransvarig rapporterar till junior-seniorkommittén 
• Hålla kontakt med ungdomskommittén för samordning och stöd till ungdomar på väg upp i juniorgruppen

• Informera om gruppens verksamhet på hemsidan samt på annat sätt när det bedöms lämpligt
• Hålla god framförhållning inför ev. avgångar och lobba för nya ledamöter

Vid varje kommittémöte ska minst 45 minuter avsättas för utvecklingsfrågor/utbildning, som redovisas som lärgrupp

Veterankommittén

Uppgift. Verka för att klubbmedlemmar över 35 år aktivt deltar i tävlings- och träningsverksamhet samt att ordna andra aktiviteter som bidrar till klubbgemenskap för äldre veteraner

Ansvarsområde

 • Planera tävlingsverksamheten för veterantävlingar och informera om detta
 • Aktivt propagera för deltagande i veteran- och blandade stafetter
 • Ansvara för praktiska arrangemang såsom resa, logi och mat vid viktiga tävlingar och stafetter för vilka veterankommittén är ansvarig
 • Utse UK för veteranstafetter och UK-representant till blandade stafetterr där veteraner ingår
 • Planera och genomföra specialträningar inför viktiga tävlingar (tex veteranmästerskapen)
 • Ansvara för underlag till ansökning om aktivitetsstöd för kommitténs verksamhet
 • Ansvara för information på hemsidan om klubbens verksamhet, på anslagstavlan i klubben, genom brev och GP klubbnytt när så bedöms vara lämpligt
 • Propagera för träningar och sociala aktiviteter för H35+ och D35+
 • Ordna regelbundna träningar och sociala aktiviteter för äldre veteraner
 • Aktivt delta i samarbetet med andra klubbar för träning/tävling för äldre veteraner
 • Hålla god framförhållning inför ev. avgångar och lobba för nya ledamöter
 • Utse representant till samordningsgruppen för klubbens träningar
 • Ansvara för information på hemsidan om kommitténs verksamhet, samt i övrigt på annat sätt, när det bedöms lämpligt

Vid varje kommittémöte ska minst 45 minuter avsättas för utveckling/utbildning, som redovisas som lärgrupp. Kommittén ska stimulera grupper inom sitt ansvarsområde att bedriva utbildningsverksamhet

 

Breddkommittén med 25-mannakommittén

Uppgift. Genomföra aktiviteter enligt verksamhetsplan och budget. Detta innebär olika orienteringsarrangemang och tränings- och trivselaktiviteter för klubbens medlemmar som spänner över alla åldrar och ambitionsnivåer. Breddkommittén arbetar också med att rekrytera nya medlemmar och att sprida orienteringskunskaper bland allmänheten.


Ansvarsområde

 • Ha en representant i samordningsgruppen
 • Ordna träningar som passar även för dem, som inte är elit eller ungdom
 • Initiera gemensamma klubbaktiviteter, som klubbfest och klubbresor, samt ta initiativ till nya aktiviteter
 • Vara sammanhållande för stuglopp och skinklopp med lussetåg och fördela ansvaret för aktiviteterna
 • Planera, fördela arbetet och genomföra Naturpasset
 • Tillsammans med övriga GOF-klubbar genomföra Motionsorienteringar
 • Anordna vuxen-nybörjarkurs, samt följa upp intresset efter avslutad kurs
 • Förbereda samt ansvara för resa, logi och mat i samband med 25-mannastafetten (eller annan stafett om man beslutat så)
 • Ansvara för att UK från berörda kommittéer (elit, veteran och ungdom) kallas för laguttagning till 25-mannastafetten och tillkännage laguttagning till klubbmedlemmarna.
 • Informera om kommitténs verksamhet på hemsidan, anslagstavlan i klubbstugan, samt på annat sätt som bedöms lämpligt. 
 • Hålla god framförhållning inför ev. avgångar och lobba för nya ledamöter.

Kommittén ska vid sina möten avsätta minst 45 minuter för utvecklingsfrågor/utbildning, som redovisas som lärgrupp

 

Tekniska kommittén

Uppgift. Långtidsplanera tävlingsarrangemang och kartprojekt, samt utse ansvariga för respektive arrangemang. Utveckla nya tävlingsarrangemang.

Ansvarsområde

 • Planera för aktuella tävlingsarrangemang
 • Utse tävlingsledare, banläggare och stötta dessa i genomförandet av tävlingarna
 • Initiera utbildning för klubbmedlemmarna i banläggning, datastöd i banläggning, tävlingsorganisation, data för tävlingsadministration, IP-skogen-materialet, samt i rekognosering och digitalisering av kartor
 • Ansvara för planering och underhåll av klubbens kartor
 • Ansvara för inköp och förvaltning av material till tävling och träning
 • Planera och genomföra revidering av befintliga, aktuella kartor
 • Samråda med markägare och jakträttsorganisationer vid kartprojekt och tävlingsarrangemang
 • Hålla sig à jour med markägares eventuella planer på skogsavverkning
 • Medverka till att klubbmedlemmar får information om samrådsförfarandet, om allemansrätten samt initiera diskussion om natur-, jakt- och miljöfrågor
 • Tillsammans med styrelsen ansöka om bidrag för kartprojekt
 • Ha kontinuerligt samråd med GOF’s kartkommitté och tekniska kommitté samt GKR
 • Ansvara för information på hemsidan om kommitténs verksamhet
 • Hålla medlemmarna informerade om tävlingar, samt övriga aktuella frågor genom klubbens hemsida och på annat sätt som bedöms lämpligt
 • Försäljning av klubbens kartor till andra klubbar och allmänheten
 • Informera om vad som gäller vid arrangemang på klubbens kartor
 • Samarbeta med OL-skyttekommittén för att undvika arrangemangskollisioner och effektivisera arbetet
 • Informera på hemsidan om klubbens kartor samt hur man kan få tillgång till dessa
 • Hålla god framförhållning inför ev. avgångar och lobba för nya ledamöter

Kommittén ska vid sina möten avsätta minst 45 minuter för utvecklingsfrågor/utbildning, som redovisas som lärgrupp

 

OL- skyttekommittén

Uppgift. Tillvarata intresset för OL-skytte i klubben.

Ansvarsområde
• Bevaka det som händer inom OL-skytte
• Stimulera medlemmar att tävla
• Ansvara för tävling och träning med långsiktig planering
• Ansvara för information om kommitténs verksamhet på hemsidan om planerade och
  genomförda aktiviteter
• Ansvara för underlag till ansökan om aktivitetsbidrag för kommitténs aktiviteter
• Samarbeta med tekniska kommittén för att undvika arrangemangskollisioner och effektivisera   
   arbetet.  
• Hålla god framförhållning inför ev. avgångar och lobba för nya ledamöter  
   Kommittén ska vid sina möten avsätta minst 45 minuter för utvecklingsfrågor/utbildning, som
   redovisas som lärgrupp
• Ansvara för kommitténs budget och inför bokslutet redovisa den för klubbens kassör
• Ansvara för information om kommitténs verksamhet på hemsidan, samt i övrigt på annat sätt, när
   det bedöms lämpligt
 

Stugkommittén

Uppgift. Hålla klubbstugan och tomten kring stugan fräsch och inbjudande.
Att hyra ut klubbstugan.
Kort- och långsiktig utveckling av stugan.

Ansvarsområde
• Fördela arbete med skötsel av klubbstugan, bla städlista
• Ansvara för inköp av förbrukningsmaterial till stugan, inkl. inköp av toner till skrivaren
• Matlagningsschema för tisdagsträning
• Utarbeta en plan för löpande underhåll och långsiktiga investeringar
• Föreslå investeringar och förändringar till styrelsen
• Sköta uthyrningen av klubbstugan efter av styrelsen fastställda regler, meddela kassören för
   fakturering.
• Ansvara för information om kommitténs verksamhet på hemsidan.
• Hålla god framförhållning inför ev. avgångar och lobba för nya ledamöter
• Ansvara för information om kommitténs verksamhet på hemsidan, samt i övrigt på annat sätt, när
   det bedöms lämpligt
 

Intäkts- och marknadsföringskommittén

Uppgift. Marknadsföra GMOK, utveckla varumärket och arbeta för att stärka klubbens ekonomi samt att ansvara för och utveckla de intäktsområden som vi har idag.

Ansvara och utveckla Hittaut.nu-projektet, Winterrun och Göteborgs Brantaste
Medverka till att ta fram ändamålsenliga klubbkläder, samt försäljning av dessa inom klubben.

Ansvarsområde

 • Ansvara för och utveckla Hittaut.nu att ta fram kartor, annonser och friskvårdsprojekt, trycka och distribuera kartorna, samt sköta verksamheten under den öppna perioden
 • Marknadsföra och distribuera Enjoy-guiden
 • Organisera grässkyddsläggning
 • Utveckla Sponsring och varumärket GMOK
 • Finna nya inkomstkällor
 • Beställa och försälja träningskläder och tävlingsdress, samt Ullmaxkläder
 • Lämna faktureringsunderlag till kassören
 • Ansvara för information om kommitténs verksamhet på klubbens hemsida
 • Ansvara för klubbens insatser vid Winterrun
 • Ansvara för och utveckla Göteborgs Brantaste
 • Hålla god framförhållning inför ev. avgångar och lobba för nya ledamöter

Kommittén ska vid sina möten avsätta minst 45 minuter för utvecklingsfrågor/utbildning, som redovisas som lärgrupp

 

Utbildnings- och ledarutvecklingskommittén

Uppgift. Utveckla klubbens verksamhet med stöd av de möjligheter SISU Idrottsutbildarna Väst erbjuder med utbildning inom alla kommittéers verksamhetsområden, samt ledarutveckling på alla nivåer inom klubbverksamheten och därigenom bidra till ledarförsörjning på kort och lång sikt.

Ansvarsområde
• Bilda en utbildnings- och ledarutvecklingsgrupp med en representant från varje kommitté, samt en
    representant från styrelsen
• Utarbeta en utbildningsplan för klubben som kopplas till verksamhetsplanen och antas vid
   årsmötet Stödja kommittéernas utbildningsarbete
• Ta fram en ledarutvecklingsplan och därmed en utbildningsplan för att på kort och lång sikt
   tillgodose ledarförsörjning i klubben
• Samordna hela utbildningsverksamheten med SISU:s konsulent så att erbjudna resurser kommer
   klubbverksamheten till del
• Utveckla och underhålla klubbens tränarakademi tillsammans med representanter för
   junior/senior- och ungdomskommittéerna  
• Hålla god framförhållning inför ev. avgångar och lobba för nya ledamöter  
 


ÖVRIGA UPPDRAG

Hemsida, informationssamordnare

Uppgift. Erbjuda bra förutsättningar för informationsspridning och kommunikation för kommittéer och enskilda medlemmar.
Hålla vår hemsida uppdaterad.
Utveckla hemsidan efter önskemål från medlemmar, styrelse och kommittéer.

Ansvarsområde
• Ansvara för att hemsidan tekniskt är ”up to date”, efter kommittéernas och medlemmarnas
   önskemål
• Ansvara för att GMOK-information presenteras på ett ändamålsenligt sätt
• Påminn styrelse och kommittéer om att den information som skall ligga på hemsidan skall vara
   uppdaterad. Varje kommitté och styrelsen har ansvar för informationen både på hemsidan och på
   andra lämpliga sätt
• Stöd till kommittéerna för att utveckla sin information och kommunikation
• Aktivt samarbeta med marknadsförings- och intäktskommittén för att utnyttja hemsidans
   möjligheter
 • Sammanställa och lägga upp tävlingsprogrammet inför varje säsong på hemsidan.
 

Tävlingsanmälare

Uppgift. Samordna och sköta klubbens anmälningar till tävlingar.

Ansvarsområde
• Hjälpa medlemmarna så att de kan anmäla sig till tävlingar via Eventor.
• Hjälpa klubbens tävlings- och träningsarrangörer att lägga in aktiviteter i Eventor
• Sammanställa underlag för fakturering till klubbmedlemmarna gällande startavgifter, efteranmälan
   och ”ej start”
• Sammanräkna poängtabellen

 

Bilaga 1

Instruktioner för ansvarig till stafetter, tävlingsresor och träningsläger

Ansvarig är någon i den kommitté som utsetts som ansvarig (eller annan klubbmedlem som fått uppdraget av kommittén) för stafetten, tävlingsresan eller träningslägret.

Syfte: Se till att stafetten/tävlingsresan/träningsläger fungerar från början till slut.

Ansvarsområde
• Informera på hemsidan med möjlighet till anmälan på hemsidan
• Propagera för deltagande genom påverkan och information
• Ange i inbjudan vilka ekonomiska villkor som gäller för deltagarna
• Vid stafetter/ där både seniorer, ungdomar och/eller veteraner ingår skall den ansvarige
   samarbeta med respektive kommittéer
• Anmäla lag och ev. logi mm till arrangören av tävlingen och meddela kassören om vilka avgifter
   som skall betalas
• Boka transporter, logi, mat om nödvändigt
• Ansvara för att information om laguttagning, reseinformation mm läggs upp på hemsidan och helst
    också via mail meddelas löparna
• Göra en ekonomisk rapport senast 10 dagar efter genomförd tävling/läger till kassören, där det
   framgår vilka kostnader som kommer att faktureras klubben och på vilket kostnadsställe/kommitté
   denna kostnad skall bokföras, samt vilka kostnader som skall faktureras deltagarna
• Ansvara för information om kommitténs verksamhet på hemsidan, samt i övrigt på annat sätt, när
   det bedöms lämpligt
 

 

 

 

ATM - 121244 -