Knipeflågsbergen (2011)

Fältarbete: 2003-11 av Carl-Henry Andersson

Skala: 1: 15 000

Ekvidistans: 5 m

I väster och norr är terrängen starkt kuperad med många branter och hög detaljrikedom. Ställer höga krav på orienteringskunnandet. I öster är det måttligare kupering och mer lättorienterat. Här gör också ett tätare stignät att området får en snällare karaktär. Framkomligheten är mycket god, utom i den nordöstra delen där skogen bitvis kan vara "grön".

I kartans östra del, vid Kåsjön, har Sävedalens AIK sin klubbstuga.

 Köpa kartor

Vill du köpa några av våra kartor så kontaktar du Sune Mentor. E-post:sune.mentor@norconsult.com ,
telefon: 073-0795117.
 
 

 

ATM - 121244 -